Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Slide background
Slide background

Υπό την εποπτεία του παιδοψυχιάτρου μας, οι σχολικοί ψυχολόγοι, οι παιδοψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές του ΛΟΓΟΔΙΚΤΥΟΥ® παρέχουν αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγηση μιας σειράς μαθησιακών δυσκολιών ή δυσκολιών συμπεριφοράς.

Σε ό,τι αφορά τη σχολική επίδοση, με τη χρήση σταθμισμένων εργαλείων και ψυχομετρικών τεστ είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε έγκυρα τη νοητική, κοινωνική  και συναισθηματική κατάσταση του παιδιού και τη γενικότερη συμπεριφορά του και να αξιολογήσουμε τον τρόπο που η κατάσταση αυτή επηρεάζει τη μάθηση. Τα τεστ που χρησιμοποιούμε κατά την πλήρη εκπαιδευτική αξιολόγηση στο ΛΟΓΟΔΙΚΤΥΟ® είναι, αναλόγως της ηλικίας του παιδιού:

  • Το ελληνικό WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children-III)
  • Το Αθηνά test
  • Το Ερωτηματολόγιο Διαπροσωπικής και Ενδοπροσωπικής Προσαρμογής (ΕΔΕΠ)
  • Τα ερωτηματολόγια ΠΑΤΕΜ (Ι-ΙV) για την Αξιολόγηση της Αυτοαντίληψης και Αυτοεκτίμησης μαθητών σχολικής ηλικίας (από Α΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου)
  • Τις Ελληνικές Κλίμακες Αξιολόγησης της ΔΕΠΥ
  • Τα ερωτηματολόγια Achenbach (ΣΑΕΒΑ)

Σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά και τις σχέσεις γονέων-παιδιών, ο ψυχίατρος, ο ψυχοθεραπευτής ή ο ψυχολόγος μας μέσα από συμβουλευτική γονέων, απευθείας συνεδρίες με το παιδί ή ένα συνδυασμό των δύο μπορεί να παρέμβει τροποποιώντας τη συμπεριφορά, βελτιώνοντας την αυτοεκτίμηση του παιδιού, την ικανότητα διάδρασής του με ομηλίκους σε κοινό παιχνίδι και γενικότερα την ικανότητα συμμετοχής σε ομάδα (σχολική ή εξωσχολική). Η τροποποίηση της συμπεριφοράς μπορεί να αφορά είτε στη σχέση με τους γονείς και το γενικότερο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο του παιδιού (σχολείο, παιδική χαρά κ.λπ.).

Οι ίδιοι οι γονείς βοηθούνται στην κατανόηση και αποδοχή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με το παιδί τους, ενώ μεγάλο βάρος δίνεται στο πώς μπορούν οι ίδιοι να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη επιτυχία συγκεκριμένες συμπεριφορές και καταστάσεις.